รมว. แรงงาน มอบ ของขวัญ ปีใหม่ 2564

รมว. แรงงาน มอบ ของขวัญ ปีใหม่ 2564

รมว. แรงงาน ได้ทำการเปิดเผยข่าวดีเป็น ของขวัญ ให้แก่ผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย ต้อนรับ ปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผยข่าวดีเป็น ของขวัญ ต้อนรับ ปีใหม่ 2564 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน คิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และในงวดที่ 13 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี

หนึ่งในของขวัญปีใหม่ 5 ชิ้น ที่กระทรวงแรงงานเตรียมไว้มอบให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ 0 ต่อปี นับเป็นของขวัญ 1 ใน 5 จากกระทรวงแรงงานที่มอบให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่นี้ โดยของขวัญทั้ง 5 ชิ้น ประกอบด้วย

ชิ้นที่ 1 ลดเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตน

ชิ้นที่ 2 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร

ชิ้นที่ 3 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนรับงานไปทำที่บ้าน

ชิ้นที่ 4 อบรมความปลอดภัยในการทำงานฟรี 10,000 คน

ชิ้นที่ 5 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานออนไลน์ฟรี

“นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบเป็นอย่างยิ่งและมีความตั้งใจที่จะมอบของขวัญให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม เพราะแรงงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท่านได้กำชับให้ดูแลแรงงานนอกระบบให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สามารถขึ้นทะเบียน มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และ พัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า ในส่วนของของขวัญจากกรมการจัดหางานนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประกอบกับมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้ขาดเงินทุนที่จะนำไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต

จึงได้พิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯเป็นของขวัญปีใหม่ โดยให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี

ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และในงวดที่ 13 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ภายในกรอบวงเงิน 7,000,000 บาท ผู้กู้รายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท และรายกลุ่มบุคคลไม่เกิน 300,000 บาท

คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน 

มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี โดยตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 1,013 ราย/กลุ่ม สมาชิกจำนวน 5,851 คน และมีผู้กู้เงินจากกองทุนฯแล้ว จำนวน 500 ราย/กลุ่ม (29 ราย/471 กลุ่ม) เป็นเงิน 50,566,000 บาท ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

จากการทำงานดังกล่าว สะท้อนผลงานผ่านเวทีรางวัลต่างๆทั้งเวที พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ 2020 ซึ่งได้รับกว่า 8 รางวัล ทั้งรางวัลสุดยอดบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Best Boutique Developer รางวัล Special Recognition in Sustainable Construction และ Special Recognition in Sustainable Design อีกทั้งรางวัล Special Recognition for CSR ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ซึ่งตอกย้ำถึงการทำประโยชน์ให้กับสังคมในตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงโครงการ “วาลเด้น ทองหล่อ 8” ที่คว้าไปถึง 4 รางวัลได้แก่ Best Low-Rise High-End Condo Development (Bangkok), รางวัล Best Condo Architectural Design, รางวัล Best Condo Landscape Architectural Design และรางวัล Best Condo Interior Design และบนเวที พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ 2020 อีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Boutique Developer (Asia) – Country winner รางวัล Best Low Rise Condo Architectural Design (Asia) – Regional winner และรางวัล Best Condo Interior Design (Asia) – Regional winner

นอกจากนั้น ฮาบิแทท กรุ๊ป ยังได้รับรางวัลจากเวทีเกียรติยศระดับโลก FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2020 จัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้แก่ รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

ส่วนยาที่ไม่ควรรับประทานร่วมกันก็มี เช่น ยาสมุนไพรแพทย์แผนจีน “เหลียนฮัวชิงเวินเจียวหนัง” ซึ่งที่มีฤทธิ์เย็นใช้รักษาโรค COVID-19 หากรับประทานร่วมกับยาสมุนไพรแพทย์แผนไทย “ฟ้าทะลายโจร”

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า